ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
  รายละเอียด :

 ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี มีความประสงค์จะดำเนินการโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายนาโพธิ์ - มะม่วงขาว หมู่ที่ 1 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 741,000.00 บาท (เจ็ดแสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) จึงได้จัดทำราคากลางก่อสร้างครั้งนี้เป็นเงิน 741,000.00 บาท (เจ็ดแสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ตามแนบท้ายเอกสารประกาศนี้

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 55 คน