หน้าแรก

23 มิถุนายน 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารื้อถอนสะพาน คสล.จุดหลังวัดน้ำรอบ หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 มิถุนายน 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงหินคลุกถนนสายไทยนิยม (ชลประทาน – บ้านป้านึก) หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 มิถุนายน 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษา ซ่อมเปลี่ยน และย้ายจุดติดตั้ง ของตัวกระจายสัญญาณประจำจุดหอกระจายข่าวแบบไร้สายในพื้นที่ตำบลไชยมนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 มิถุนายน 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสัตว์ พร้อมอุปกรณ์ฉีด ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน์ วรขัตติราชนารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 มิถุนายน 2565 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2565
1 มิถุนายน 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายนบเตียน – วังรัก หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 2 3 19

RSS ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ E-GP ประกาศผู้เสนอราคา

“ เป็นตำบลที่มีการพัฒนาทุกด้าน บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของประชาชน ”