กองคลัง

กองคลัง

นางสาวจารุวรรณ ริยาพันธ์
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางนภัค ภูริพงศธร
นักวิชาการคลัง

นางณัฏฐา ไชยบุญ
นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวอรสา  ภาพสวัสดิ์
นักวิชาการจัดเก็บรายได้

นางสาวกุลิสรา ไชยกล
เจ้าพนักงานพัสดุ

นางธนวรรณ  รัตนประภา
เจ้าพนักงานธุรการ

นางหนูน้อย หนูแก้ว
ผช.จพง.การเงินและบัญชี

นางสาวกัญญารัตน์  ประสงค์สุข
ผช.จพง.จัดเก็บรายได้

นายวิรัตน์  หุภาทิพย์
ผช.เจ้าหน้าที่พัสดุ