กองช่าง


นายวิสูตร รัตนพาหุ
ผู้อำนวยการกองช่าง
E-mail : chaimontreee@hotmail.com

นายอากรณ์ เวศวิทย์
นายช่างสำรวจ

นายขจรศักดิ์ อินทฤทธิ์
นายช่างโยธา


นางสาวพิมพ์พิศา  เทียนิระมล

เจ้าพนักงานธุรการ

นายสมชาย กิจวิจารณ์
ผู้ช่วยช่างโยธา


นายอภิชาติ  วุฒิสม

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

นายเอกรินทร์ เพชรมาศ
พนักงานผลิตน้ำประปา (ทักษะ)

นายพีระยุทธ  ไชยรักษ์
พนักงานจดวัดมาตรน้ำ

นายทนงศักดิ์ เฉตาไพ
พนักงาน​ขับเครื่องจักร​กลขนาดเบา