คณะผู้บริหาร


นายประธาน  เวชประสิทธิ์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

นางสุดา  จันทร์ประทุม
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

นายสุนทร  ล่องจ้า
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

นายนิรุต  มีภพ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

นายยงยุทธ  นาคะชัย
ปลัดอบต. / เลขานุการสภา