คณะผู้บริหาร

นายยงยุทธ นาทะชัย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

นายยงยุทธ นาทะชัย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล