สภา อบต.

สภา อบต.


นายสีถัด​ เพ็ชรสุวรรณ​
ประธานสภา อบต.


นางสาวศิริวรรณ  บุญบำรุง
รองประธานสภา อบต.


นายธีรพล  ปรางเพ็ชร
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 1


นายสีถัด  เพ็ชรสุวรรณ​
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 2


นางสาวศิริวรรณ  บุญบำรุง
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 3


นายธนานันต์  ไกรนุกูล
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 4


นายไพรัตน์  ส่งแสง
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 5


นายนคร  รัตนพันธ์
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 5