สำนักปลัด

สำนักงานปลัด

นายยงยุทธ นาทะชัย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

จ.ส.อ.สุริยนต์  พรหมฤทธิ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นางศิวลักษณ์  หยูทอง
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

นางสาวสรินที รักษาแก้ว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นายณรงค์  ช่วยกูล
นักพัฒนาชุมชน

นายกฤษณะ  ตีสิงห์
นักวิชาการศึกษา


นางสาวศุภนาถ หนูเอก

นักทรัพยากรบุคคล

ว่าง
เจ้าพนักงานป้องกันฯ

นางอุทุมพร บุญสวัสดิ์
นักจัดการงานทั่วไป


นายสมชัย นวลประจักษ์

ผช.เจ้าพนักงานป้องกันฯ

นางสาวจตุพร ภู่จามร
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก


นางภวิกา อุตระนาค

ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวอลิษา กาญจนชัย
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก


นางแก้วตา​ จันทรมาศ

คนงาน


นายสราวุฒิ ส่งแสง

คนงาน


นางสาวสิริพร ส่งอำพร

คนงาน


นางรุ่งรัตน์ ติสิงห์
นักการ


นายสุริยะ เมฆมณี

พนักงานขับรถยนต์


นายธีรวัฒน์ โชติพันธ์
พนักงาน​ขับเครื่องจักร​กลขนาดเบา


นายอภิวัฒน์​ เมฆมณี

คนงานประจำรถบรรทุกขยะ

นายอดิศักดิ์​ กรรมโชติ
คนงานประจำรถบรรทุกขยะ