หัวหน้าส่วนราชการ

หัวหน้าส่วนราชการ

 

 

นายยงยุทธ  นาทะชัย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

จ.ส.อ.สุริยนต์  พรหมฤทธิ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายวิสูตร  รัตนพาหุ
ผู้อำนวยการกองช่าง

นางสาวจารุวรรณ ริยาพันธ์
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางศิวลักษณ์  หยูทอง
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.