ข้อบัญญัติ อบต.

ข้อบัญญัติ อบต.

1 ตุลาคม 2564 ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
30 ตุลาคม 2563 ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
12 ตุลาคม 2563 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
11 กันยายน 2561 ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
12 ตุลาคม 2560 ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
5 ตุลาคม 2559 ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
18 ตุลาคม 2553 ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
10 พฤษภาคม 2553 ข้อบัญญัติฯ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553
6 ตุลาคม 2551 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2552
27 มีนาคม 2551 ข้อบัญญัติฯการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2551
1 2