ระเบียบการรับบริการต่างๆ

ระเบียบการรับบริการต่างๆ

7 กุมภาพันธ์ 2560 ระเบียบการรับบริการต่างๆ
20 ธันวาคม 2559 ขั้นตอนและระยะเวลางานบริการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี
28 พฤศจิกายน 2558 คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
10 กุมภาพันธ์ 2558 แบบคำร้องขอถังขยะ/การบริการเก็บขยะมูลฝอย
20 มีนาคม 2557 ระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน พ.ศ.2557
25 มีนาคม 2554 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี เรื่อง การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน พ.ศ.2554
7 กุมภาพันธ์ 2551 เอกสารประชาสัมพันธ์ศูนย์บริการร่วม
7 กุมภาพันธ์ 2551 แผนผังขั้นตอนการให้บริการประชาชน
9 มกราคม 2551 ประกาศ อบต.ไชยมนตรี เรื่องการกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน พ.ศ.2551