ด้านการบริการพื้นฐาน

การคมนาคม
การคมนาคมในตำบลไชยมนตรี ใช้การคมนาคมทางบกเป็นสำคัญทั้งในการเดินทางติดต่อกับตำบลใกล้เคียงอำเภอ และการขนส่งสินค้าทางการเกษตรออกสู่ตลาด เส้นทางหลักได้แก่ ทางหลวง 4013 ผ่านตอนกลางตำบลในหมู่ที่ 1,5 และเส้นทางถนนสายต่าง ๆ แยกออกจากทางหลวงจังหวัดเข้าสู่หมู่บ้านต่าง ๆ ในตำบลใกล้เคียงแยกเป็นถนนดังนี้
- ถนนลาดยาง จำนวน 5 สาย
- ถนนคอนกรีต จำนวน 14 สาย
- ถนนหินคลุกหรือดิน จำนวน 26 สาย

การโทรคมนาคม
ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข 1 แห่ง ที่ทำการไปรษณีย์อนุญาตเอกชน สถานโทรคมนาคมอื่น ๆ 4 แห่ง (ตู้โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 15 ตู้)

การไฟฟ้า

แหล่งน้ำธรรมชาติ
- คลองท่าดีผ่านตอนกลางตำบล พื้นที่หมู่ที่ 1, 2, 3, 4, 5
- ลำน้ำ ลำห้วย 1 สาย (คลองชะมวง)
- บึง หนองและอื่น ๆ 10 แห่ง (หนองขุม, คลองบอด, วังรัก, หนองไทร, หนองคล้า, หนองเตย, หนองยายอ้ำ, หนองสองเมือง, หนองนานนท์
- บึงเก็บน้ำเอกชน 2 แห่ง (หมู่ที่ 3, 5)

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
- ฝาย - แห่ง
- บ่อน้ำตื้น 93 แห่ง
- บ่อโยก 1 แห่ง
- คลองส่งน้ำชลประทาน จำนวน 3 สาย
- ประปาหมู่บ้าน 2 แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 2, 4