ประวัติความเป็นมา

 

ตำบลไชยมนตรี เดิมเป็นแขวงกลางไชยมนตรี มีกิ่งแขวงกลางอยู่ 1 กิ่ง อยู่ที่ตำบลกุแหระ ปัจจุบันคือ อำเภอทุ่งใหญ่ เจ้าแขวงเดิมชื่อ ขุนอินมนตรี
รองหัวหน้าแขวงชื่อ นายสงค์ เชตวัฬมาสมัยปี พ.ศ.2444 ได้ยุบกิ่งและได้ตั้งอำเภอเมืองนครขึ้น และ นายชิด เชตวัน เป็นกำนันไชยมนตรี คนแรก
มีนายนุ้ย เป็นเสมียนประจำแขวง หลังจากนายชิดออกจากกำนันแล้ว ได้แต่งตั้งนายเมือง จรพงศ์ เป็นกำนันตำบลไชยมนตรีแทน แล้วได้แยกหมู่บ้าน
เป็น 8 หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านพระเขียน หมู่ที่ 2 นายชิด อาจสมโภช หมู่ที่ 3 ผู้ใหญ่ฉิม หมู่ที่ 4 นายช่วย หมู่ที่ 5 นายเมือง หมู่ที่ 6 นายตุด หมู่ที่ 7
และหมู่ที่ 8 อยู่บ้านนาเมา นายเมืองเป็น กำนันอยู่ประมาณ 15 ปี ท่าได้เกษียณอายุ ต่อมาได้ตั้งนายจำรูญ สุวรรณโรจน์ เป็นกำนันอยู่ประมาณ 2 ปี
นายจำรูญได้เสียชีวิตลง หลังจากนั้นได้มีการเลือกตั้งกำนันคนใหม่แทน ช่วงนั้นได้มีปลัดพัน รัตนวิเชียร มาที่วัดพระเขียนได้ประชุมชาวบ้าน เมื่อวันที่
13 ธันวาคม 2483 ให้คนไปตามครูจาบ สินภิบาล มาเพื่อจะแต่งตั้งให้เป็นผู้ใหญ่บ้าน ได้มีชาวบ้านคัดค้าน แต่ต่อมานายบัว คนบ้านใหญ่ ได้ไปหา
นายสงค์ จรพงศ์ มาที่วัด และได้มีการแต่งตั้ง นายสงค์ จรพงศ์ เป็นผู้ใหญ่บ้าน ช่วงนั้นนายเขียน ถาวระ เป็นกำนันอยู่หมู่ที่ 6 โดยมีนายคลิ้ง ภิญโญ
เป็นเสมียน

ต่อมาตำบลไชยมนตรี ถูกยุบให้รวมกับตำบลกำแพงเซา นายแป้น ดิษฐ์ถาพร เป็นกำนัน ต่อมานายแป้น ถูกคดีลักวัว และได้ ออกจากำนัน ขณะนั้น
ขุนนิกร พรไพโรจน์ เป็นนายอำเภอ และได้ย้ายไปเป็นปลัดจังหวัดที่อื่น ต่อมาได้มีร้อยโทเรือง สถานานนท์ มาเป็นนายอำเภอ แล้วได้เรียกนายสงค์ จรพงศ์
ไปรักษาการแทนกำนันเมื่อเดือนกรกฎาคม 2488 ต่อมาเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2489 นายสงค์ จรพงค์ ได้เป็นกำนัน และต่อมาเมื่อนายสงค์ จรพงศ์ ได้เป็นกำนันแล้ว
ได้แยกหมู่บ้านของตำบลไชยมนตรี เป็น 5 หมู่บ้าน และนายสงค์ได้เป็นกำนันตลอดจนเกษียณอายุเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2504 ต่อมาได้เลือก
นายพริ้ม สุวรรณอาจ เป็นกำนัน อยู่หมู่ที่ 2 ตำบลไชยมนตรี ต่อมานายแนม ภูมี ดำรงตำแหน่งเป็นกำนันตำบลไชยมนตรีแทน อยู่หมูที่ 3
และ นายปราโมทย์ สุนยานัย เป็นกำนัน อยู่หมู่ที่ 4 ตำบลไชยมนตรี ในปัจจุบันนี้

ตราเครื่องหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี
เป็นรูปช้าง ภูเขา พื้นนา และต้นไม้ เป็นสัญลักษณ์ของตำบล ซึ่งได้กำหนดขึ้นให้มีความหมาย ดังนี้
“ช้าง” หมายถึง สัญลักษณ์ความมีชัยของตำบล เดิมตำบลไชยมนตรี มีความเจริญรุ่งเรื่อง
มีอาณาเขตเป็นปึกแผ่น มั่นคง เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เป็นศูนย์การปกครอง
 “ภูเขา พื้นนา และต้นไม้” หมายถึง พื้นที่ของตำบลไชยมนตรี เป็นพื้นที่ราบใกล้เชิงเขา
มีความอุดมสมบูรณ์ เหมาะสำหรับทำการเกษตร ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนาข้าว ทำสวนผลไม้ และทำไร่มัน เป็นอาชีพหลัก