วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์ ( Vision )
“ เป็นตำบลที่มีการพัฒนาทุกด้าน บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของประชาชน"

พันธกิจ ( Mission )
1. ก่อสร้างและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน
2. ก่อสร้างและบำรุงรักษาแหล่งน้ำอุปโภคบริโภค
3. สร้างเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้อยู่ในระดับมาตรฐาน
4. สนับสนุนการศึกษาทุกระดับ
5. สร้างเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
6. สร้างเสริมและพัฒนาอาชีพ ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต พึ่งพาตนเองได้
7. สร้างเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น
8. อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
9. พัฒนาบุคลากรและปรับปรุงการให้บริการประชาชน

จุดมุ่งหมาย ( Goals ) เพื่อการพัฒนา
1. การคมนาคม มีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน
2. มีน้ำบริโภคอุปโภคทั่วถึงและเพียงพอ
3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
4. เพิ่มโอกาสและต้นทุนเกี่ยวกับการศึกษา
5. อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาให้คงอยู่สืบไป
6. ประชาชนมีอาชีพมั่นคง มีรายได้ดี พึงพาตนเองได้
7. ประชาชนมีส่วนร่วมแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
8. บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดล
9. ประชาชนได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง เป็นธรรม