สภาพทั่วไป

สภาพทั่วไป

ที่ตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี
ตำบลไชยมนตรี เป็นตำบลหนึ่งใน 13 ตำบลของอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
ห่างจากที่ว่าการ อำเภอเมืองประมาณ 11 กิโลเมตร

อาณาเขตติดต่อกับตำบลต่าง ๆ ดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลโพธิ์เสด็จ
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลนาสาร
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลมะม่วงสองต้น
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลกำแพงเซา

เนื้อที่
ตำบลไชยมนตรี มีเนื้อที่ทั้งหมด 24.042 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 15,026 ไร่

ลักษณะภูมิประเทศ
มีลักษณะเป็นพื้นที่ราบลูกคลื่นลาดเอียงมาทางทิศตะวันออกมีคลองธรรมชาติเป็นคลองสายหลัก ผ่านในตำบลได้แก่ คลองท่าดี
และมีทางหลวงจังหวัดหมายเลข 4103 (ท่าแพ – นาพรุ) ซึ่งเป็นสายเลี่ยงเมืองนครศรีธรรมราช ผ่านกลางตำบล

จำนวนหมู่บ้าน
จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี มี 5 หมู่บ้าน ได้แก่
หมู่ที่ 1 บ้านพระเขียน
หมู่ที่ 2 บ้านโพธิ์
หมู่ที่ 3 บ้านหนองบัว
หมู่ที่4 บ้านน้ำพุ
หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งทิศพรม

ประชากร
ประชากรทั้งสิ้น จำนวน 6,357 คน แยกเป็นชาย 3,109 คน หญิง 3,248 คน ประมาณ 1,170 ครัวเรือน (ข้อมูล เดือนมิถุนายน พ.ศ.2547)