สภาพทางเศรษฐกิจ

สภาพทางเศรษฐกิจ

อาชีพ
การประกอบอาชีพของประชาชนในตำบลไชยมนตรี จำแนกได้ดังนี้
- ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ประมาณร้อยละ 80 ของครัวเรือนทั้งตำบล
- ประกอบอาชีพรับจ้างควบคู่กับเกษตรกรรม ประมาณร้อยละ 12 ของครัวเรือนทั้งตำบล
- ประกอบอาชีพรับราชการและรับจ้าง ประมาณร้อยละ 8 ของครัวเรือนทั้งตำบล
จะเห็นได้ว่าการประกอบอาชีพของประชาชนในตำบลมีการประกอบอาชีพหลัก ได้แก่ การเกษตรกรรมเป็นหลัก มีการเพาะปลูกข้าวมากที่สุด รองลงมาคือการปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้นและพืชผักสวนครัว อาทิเช่น มังคุด เงาะ ทุเรียน มันเทศ แตงกวา ถั่วลิสง เป็น ต้น
นอกจากนี้มีการเลี้ยงสัตว์ไว้เพื่อจำหน่าย ได้แก่ โค กระบือ สุกร เป็ด และไก่ เป็นต้น

หน่วยธุรกิจ อบต.
- ธนาคาร - แห่ง
- โรงแรม - แห่ง
- ปั๊มน้ำมันและก๊าซ - แห่ง
- โรงงานอุตสาหกรรม 2 แห่ง คือ
หจก.ประกอบกิจคอนกรีต ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 หจก.ประทานโปรดักส์กรุ๊ป ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 - โรงสี 1 แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 3