นักสืบสายน้ำคลองท่าดี

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี จัดโครงการเยาวชนต้นแบบ “นักสืบสายน้ำคลองท่าดี” ในระหว่างวันที่ 13 14 20 21 และ 27 ธันวาคม 2557 ณ ตำบลไชยมนตรี อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ – ฟังบรรยาย เรื่อง “ความเป็นมาและความสำคัญของคลองท่าดี” – ศึกษาวิถีชีวิตชุมชนสองฝั่งคลองท่าดี – แบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็น เรื่อง “การมีส่วนร่วมของเยาวชนในการอนุรักษ์ และฟื้นฟูคลองท่าดี” – นำเสนอผลงานกลุ่ม – กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ “คืนความสมบูรณ์สู่คลองท่าดี” – กิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสำนึก “ชุมชนรักษ์คลองท่าดี” – ประเมินผลการดำเนินงาน – สรุปผลการจัดกิจกรรม ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 21 จังหวัดนครศรีธรรมาช

ดาวน์โหลดไฟล์