ประกาศ เรื่องการใช้คู่มือสำหรับประชาชนตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

ด้วยพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา 7
กำหนดให้หน่วยงานของรัฐที่มีภารกิจจะต้องมีการอนุญาต การจดทะเบียนหรือการแจ้งที่มีกฎหมายหรือ
กฎกำหนดให้ต้องขออนุญาต จดทะเบียน หรือแจ้งก่อนดำเนินการใด
จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน เพื่อประโยชน์ในการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี จึงจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนในกระบวนงานที่ต้องพิจารณาอนุญาต
โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบ
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

คลิกดูคู่มือสำหรับประชาชน

ดาวน์โหลดไฟล์

ประกาศการใช้คู่มือประชาชน