ประกาศ เรื่องให้ใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 – 2560)

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี   ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 เพื่อเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี
ได้มีมติเห็นชอบ  ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1  ประจำปี 2557  เมื่อวันที่  23  มิถุนายน  2557

อาศัยอำนาจตาม ข้อ 17 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
จึงประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)          ขององค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี  เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

ดาวน์โหลดไฟล์

ประกาศ เรื่องให้ใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 – 2560)