โครงการสร้างพลังเยาวชนไทย ร่วมใจพัฒนาชาติ ประจำปี 2557

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี ได้ดำเนินการส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานให้มีการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนตำบลไชยมนตรีพร้อมคณะที่ปรึกษาเรียบร้อยแล้ว
และได้มีการคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบลไชยมนตรี เมื่อวันที่ 5 เดือนกรกฎคม พ.ศ. 2557 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนตำบลไชยมนตรี

 

 

ดาวน์โหลดไฟล์